Habarlar

 • Keramika we turmalin tehnologiýasy näme

  Keramika we turmalin adalgalary gözellik pudagynda her gün ulanýan gurallarymyz hakda aýdylanda köplenç ulanylýar.Realöne hakyky keramiki turmalin tehnologiýasynyň nämedigini bilýärsiňizmi?Iň soňky gezek bir müşderiden keramika we turmaliniň gözellik gurallarynda ähmiýeti barada sorasaňyz, goşduňyzmy ...
  Koprak oka
 • Saç düzediji serişdeleri ulanmagyň çäreleri

  Her bir gyzyň elinde egriji demir bolşy ýaly, belki-de, her bir gyzyň elinde saç düzediji bolmagy mümkin.Saç düzümiňizi gowulandyrmak üçin köplenç saç düzediji ulanýan bolsaňyz, aşakdaky seresaplyklara üns bermelisiňiz.1. Bir bölekde birnäçe gezek saç düzediji ulanyň ...
  Koprak oka
 • Daýson saç düzediji, pes temperaturada düzedip we rugsat berip bilermi?

  Daýson saç düzediji, pes temperaturada düzedip we rugsat berip bilermi?

  2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Daýson ABŞ-da “Airwrap” saç stilini çykardy.Bu enjam şol döwürde Hytaýda goýberilmedik hem bolsa, özboluşly görnüşi we “ütüklemek däl-de, ýele bil baglamak” tehnologiýasy sebäpli tiz wagtdan aýallary süpürdi.Dostlaryň topary ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn saç çotgasy

  Häzirki zaman jemgyýetinde gözellik adamlary yzarlamaga öwrüldi we saçyň kellesi bolmak adamyň gözelligini has gowy görkezip biler.Daramak diňe bir saçlary daramak bilen çäklenmän, tendonlary gowşadyp, kollateriallary işjeňleşdirip, gany ýaraşdyryp, metabolizmi ösdürip biler.Gyzgyn howa çotgasy çotga ...
  Koprak oka
 • Saçlary düzediji ulanmak

  Köp adamlar saç düzediji diňe düzeltmek üçin diýip pikir edýärler, ýöne aslynda olaryň köp peýdasy bar.Eden öý işimi, göni klipleriň ulanylyşyny siz bilen paýlaşaýyn!1. Uly tolkunly buruşlar Aslynda göni demir romantik uly tolkunly saçlary kesip biler, käte hatda has tebigy we owadan ...
  Koprak oka
 • Burçlaryň haýsy görnüşleri bar?Nädip karar bermeli?

  Burçlaryň haýsy görnüşleri bar?Nädip karar bermeli?

  1. Burçlaryň haýsy görnüşleri bar?Nädip karar bermeli?Burçlary ion gysgyjy, elektrik çybyk we simsiz ýaly üç öndürijilik toparyna bölüp bolar (ps: häzirki wagtda köpüsi ion gysgyjy we egriji demir birleşýär), umumy täsirleri ...
  Koprak oka
 • Egriji demir nädip saýlamaly

  Egriji demir nädip saýlamaly

  1. Egriji demir diametri Bükülýän demiriň diametri egri täsirini kesgitleýär we diametriniň tapawudyny bilmek, satyn almaga karar berer.Egriji ütükleriň 7 diametri bar: 12mm, 19mm, 22mm, 28mm, 32mm, 38mm, 50mm.Dürli diametrleriň dürli egri derejeleri we waw ...
  Koprak oka
 • Gündelik durmuşyňyzda egriji demir ulananyňyzda umumy meseleler

  Gündelik durmuşyňyzda egriji demir ulananyňyzda umumy meseleler

  Egriji demir ulanylanda ýygy-ýygydan ýüze çykýan meseleler 1. Egriji demiriň temperaturasy Uzyn saç almak aslynda gaty ýönekeý, şonuň üçin egrilen demiriň temperaturasyny 120 ° C-e ýakyn saklaň, henizem käbir saç ideg önümlerini ulanýarsyňyz.Zeper ýeten 120 ° C, sagdyn 160 ° C we res ...
  Koprak oka
 • Tinx HS-8006 saç çotgasy hakda näme?Tinx HS-8006 saç çotgasyny nädip ulanmaly?

  Tinx HS-8006 saç çotgasy hakda näme?Bu düzediji saç çotgasyny şu ýyl satyn alan iň gymmatly zadym diýip bilerin!Satyn almazdan ozal, çykdajylaryň öndürijiliginden başlap, göni saç çotgalaryny deňeşdirdim we ahyrynda TINX HS-8006 saýladym.Jemi 4 derejeli temperatura mahabaty bar ...
  Koprak oka
 • Saçda egrilen demir önümlerini uçarda ýa-da ýokary tizlikli demirýol otlusynda göterip bilerismi?

  Saçda egrilen demir önümlerini uçarda ýa-da ýokary tizlikli demirýol otlusynda göterip bilerismi?

  Egriji demirleri öz adatyňyz ýaly göterip bilersiňiz, men ony adatça sumkada, maşynyň üstünde goýýaryn, inspektor size aýratyn barlag geçirmäge rugsat berer. Alada etme, olar hem barlap bilerler, ýöne batareýany zarýad bermezlik has gowy bolar, sebäbi standartlara laýyk gelmezligi mümkin ...
  Koprak oka
 • “Yongdong Electric Appliance Co., LTD” -niň ösüş taryhy

  Ningbo ongongdong Elektrik enjamlary kärhanasy, Ningbo şäherinden 35 km uzaklykda, AAAAA milli ajaýyp syýahatçylyk sebitiniň Xikou şäherinde ýerleşýän 2006-njy ýylda döredildi. Biz esasan saç düzmek gurallaryny satýarys.Kompaniýanyň meýdany 12,000 inedördül metr bolup, 400-den gowrak işgäri bar, “ilki hil ...
  Koprak oka
 • Saç düzmek guralynyň awtomatiki saç egriji üçin täze dizaýn önümimiz

  Saç düzmek guralynyň awtomatiki saç egriji üçin täze dizaýn önümimiz

  Gündelik durmuş üçin wagt tygşytlaň 360 ° aýlanyp bilýän iň soňky aýlanýan taýajygy ulanýarys we wagtyň ýarysyny tygşytlar, adaty egriji çybyklardan tapawutlanýar, gysga wagtyň içinde uly tolkun egrilerini aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.Saçyň daralmagyna garşy göreş, Saçy gysýan egrilen otaglardan tapawutlylykda, biziň ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3